Kontakt

AkadémiaSlovenčiny Panská 17
811 01 Bratislava – Staré Mesto

+421 2 38 10 14 16

Informácie poskytnuté Mangement and Language Training s.r.o. v súlade s článkom 13 a článkom 14 GDPR

Zodpovedná firma: Management and Language Training s.r.o.

    Panská 17,

  811 01 Bratislava,

02/38 10 14 16,

info@deutschakademie.sk

Všeobecne


Na tejto informačnej stránke sa dozviete, ako spoločnosť Management and Language Training s.r.o. zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje. Taktiež dostanete informácie o tom, aké práva máte voči nám a ako môžete tieto práva vykonávať.

Aby sme vám mohli ponúknuť naše služby, spracujeme vaše osobné údaje, ako je popísané nižšie. Spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva s maximálnou starostlivosťou.

Ktoré údaje spracovávame u nás?


• Kontaktné informácie: meno, dátum narodenia, titul, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu; atď.
• Informácie o platbe: informácie o fakturácii, bankové údaje; atď.
• Finančné informácie: informácie o možných úverových záväzkoch a platobných zmenách úverovej kontroly
• Informácie o kurze: informácie o kurzoch, ktoré navštevujete
• Historické informácie: informácie o predchádzajúcich návštevách kurzov, histórii platieb, histórii dodávok.
• ID informácie
• Kvalifikácie
• Fotografie

Na aký účel sa spracúvajú tieto údaje a na akom právnom základe?


Osobné údaje spracovávame na uzavretie zmluvy s nami. Management and Language Training s.r.o. spracováva vaše údaje na nasledujúce účely a na základe týchto právnych základov:

Účel

Právny základ

Za účelom potvrdenia vašej identity a overenie osobných údajov a ako kontaktné informácie

Splnenie našich zmluvných povinností

Za účelom splnenia našich zmluvných záväzkov a dostupnosť informácii a služieb, ktoré od nás očakávate

Splnenie našich zmluvných povinností

Za účelom analýzy zákazníkov, administráciu našich služieb a interné postupy zahŕňajúce analýzu osobných údajov, rozvoj a na štatistické účely

Splnenie našich zmluvných povinností a oprávnené záujmy

Za účelom zlepšenia našich služieb a všeobecného rozvoja firmy zahŕňajúc marketing

Oprávnené záujmy a váš súhlas

Za účelom dodržiavania zákoných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Dodržiavanie platných právnych predpisov

Za účelom vyhodnotenia služieb a produktov, ktoré Vám môžeme poskytovať, napríklad vykonávaním interných a externých ratingov

Oprávnené záujmy

Za účelom ochrany nášho vlastníctva

Oprávnené záujmy

Ktorým kategóriam príjemcov zdieľame vaše údaje?


Dotknutá osoba musí byť informovaná o súčasných a potenciálnych príjemcoch osobných údajov. Ako súčasť našej činnosti by sme mohli zdieľať vaše informácie s nasledujúcimi tretími stranami:
• Banky (platobné transakcie)
• Súdy, právnici, správne orgány, iné orgány,
• Daňový a ekonomický poradca
• Poskytovatelia poštových služieb a zasielateľov (zasielanie správ)
• IT spoločnosti (prehliadanie webových stránok, aplikačná platforma atď.)

Prenos príjemcom v tretích krajinách


Údaje zo spracovateľskej činnosti sa zvyčajne neprenášajú príjemcom v tretích krajinách. Prevod na príjemcov v tretích krajinách sa uskutoční iba vtedy, ak sa zákazníci alebo dodávatelia nachádzajú alebo majú bydlisko v tretej krajine.
Toto sa potom uskutočňuje v rámci zmluvnej dohody s príjemcom a iba v potrebnom rozsahu.

Kde ukladáme vaše osobné údaje?


Naším cieľom je spracovať vaše údaje v rámci EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru. Za určitých okolností môžu byť vaše údaje prenesené a uložené poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom do krajín mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru. Management and Language Training s.r.o. príjme vhodné zmluvné, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi a zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne ochrany, ktorá spĺňa požiadavky ochrany údajov v rámci EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?


Vaše údaje uchovávame tak dlho, kým ich potrebujeme, aby sme s vami splnili zmluvu, až kým nebude váš súhlas zrušený, alebo sme povinní tak urobiť kvôli zákonným požiadavkám na uchovávanie údajov. V zásade uchovávame vaše údaje až do uplynutia desiatich rokov od dátumu posledného dokumentu (povinnosť vedenia účtovníctva podľa § 76 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH).

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Právo na informácie o vašich údajoch uložených u nás.

Môžete požiadať o výpis informácií, ktoré máme o vás, ak chcete overiť, aké informácie máme o vás. Žiadosť o extrakt je bezplatná.

Právo na opravu


Máte právo opraviť akékoľvek nesprávne alebo neúplné informácie, ktoré sme o vás uložili.

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)


Máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním. Okrem toho máte tiež právo na zrušenie v prípade neoprávneného spracovania vašich údajov. Chceli by sme však upozorniť, že spoločnosť podlieha osobitným právnym povinnostiam, ktoré nám neumožňujú priamo vymazať určité informácie. Tieto povinnosti vyplývajú z účtovných a daňových zákonov, ako aj z práva spotrebiteľov. Môžeme však zablokovať vaše osobné informácie, a tým zabrániť spracovaniu na iné účely, ako tie, ktoré vyžaduje zákon.

Právo na obmedzenie spracovania


Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, ak sa domnievate, že údaje, ktoré spracovávame, sú nesprávne, alebo ak potrebujete údaje na uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku.

Právo na prenos údajov


Máte právo obdržať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte alebo ich odovzdať inej zodpovednej osobe bez našej prekážky.

Právo na námietku


Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu údajov, ak sú založené na oprávnenom záujme, verejnom záujme alebo výkone verejnej moci.

Právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov


Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo ak boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete sa sťažovať na dozorný orgán. Na Slovensku je zodpovedným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov

Ak si uplatňujete nárok voči akémukoľvek z týchto práv, obráťte sa na adresu: datenschutz@deutschakademie.com